HANDELINGEN VAN DE STUDIEDAG - De energietoekomst van de Brusselse gebouwen: tussen bewaren en presteren - 11/12/2014 - (Page 9)

L'AVENIR ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI EXISTANT BRUXELLOIS : ENTRE PERFORMANCE ET PRÉSERVATION DE ENERGIETOEKOMST VAN DE BRUSSELSE GEBOUWEN: TUSSEN BEWAREN EN PRESTEREN WELKOMSTWOORD Het doet me plezier u vandaag in naam van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, en in het bijzonder in naam van Brussel Stedelijke Ontwikkeling, te mogen verwelkomen op deze studiedag over de Brusselse bebouwing en haar toekomst op energetisch vlak. Deze studiedag is voortgevloeid uit een vaststelling die we delen met tal van andere agglomeraties en steden: thermische isolatiewerken zijn een van de voornaamste uitdagingen geworden bij renovatie- en herstellingsprojecten van bestaande gebouwen. Die werken zijn vaak ingrijpend, de dossiers complex en heterogeen, en ze worden soms uitgevoerd zonder het advies van professionals. Het risico is reëel dat deze wijzigingen worden uitgevoerd ten koste van de architecturale waarde van de gebouwen en van het stadsbeeld, zonder daarom de verhoopte resultaten te bereiken. Welnu, wij zijn belast met het beheer van een stad met een rijk erfgoed, en het is onze plicht om deze Brusselse eigenheid te vrijwaren, om dit erfgoed waarvan wij de erfgenamen zijn te beschermen terwijl we er tegelijk voor dienen te zorgen dat de stad niet verandert in een museum. Integendeel, we moeten ervoor zorgen dat de stad ertoe in staat is de uitdagingen en evoluties die eraan komen het hoofd te bieden - bevolkingsexplosie, energieafhankelijkheid, mobiliteit,... zonder daarbij haar eigenheid te verliezen. Dit is een opgave van formaat... De toekomst van de bestaande Brusselse bebouwing op energievlak vormt dus een cruciale uitdaging voor het huidige beheer en de toekomstige ontwikkeling van de stad. Met deze studiedag zetten we een stap in de richting van een aantal gezamenlijke denkoefeningen over deze problematiek, enerzijds binnen Brussel Stedelijke Ontwikkeling en anderzijds tussen Brussel Stedelijke Ontwikkeling en Leefmilieu Brussel. Als overheidsdiensten worden we allemaal met die problemen en moeilijkheden geconfronteerd, en moeten we onze medebur- gers antwoorden kunnen bieden en hen advies geven over deze complexe en dure materies. Die antwoorden moeten erop gericht zijn de verschillende uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling met elkaar te verzoenen: energieprestaties, het behoud van de erfgoedwaarde van gebouwen en van het stadsweefsel, economische en sociale beperkingen,... Laat ons geen oogkleppen opzetten. Het wordt een moeilijke opgave en de onderwerpen zijn complex. Daarom is het hoog tijd en van cruciaal belang om samen na te denken over deze problemen in plaats van elk apart. Het is ook belangrijk dat er bij de denkoefening experten betrokken worden, mensen uit de praktijk, uit de wereld van energie, milieu, architectuur, erfgoedbehoud, de bouwsector, stedenbouw, sociologie van het stadsleven,... Daarom verheugt het me om u hier zo talrijk aanwezig te zien vandaag. Ik hoop dat er vandaag standpunten zullen vergeleken worden, dat er kennis, praktijken en ervaring zullen worden uitgewisseld, en dat deze dialoog een gemeenschappelijk denkproces op gang mag brengen, zodat we in de toekomst samen beleidsinitiatieven en operationele tools kunnen ontwikkelen. Vooraleer ik het woord geef aan mevrouw Bety Waknine, van het kabinet van de minister-president, wil ik alle directies van Brussel Stedelijke Ontwikkeling bedanken, en meer bepaald de Directie Monumenten en Landschappen, die dit project heeft aangestuurd, alsook Leefmilieu Brussel en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, die deze studiedag hebben helpen voorbereiden. Ik dank ook de sprekers dat ze op onze uitnodiging zijn ingegaan. Ik wens u een fijne studiedag toe. Arlette Verkruyssen Directeur-generaal van Brussel Stedelijke Ontwikkeling 9

Inhoudsopgave invoer voor de digitale versie van HANDELINGEN VAN DE STUDIEDAG - De energietoekomst van de Brusselse gebouwen: tussen bewaren en presteren - 11/12/2014

INHOUD
EDITO
WELKOMSTWOORD
INLEIDENDE OPMERKINGEN
QUELLES EXIGENCES PEB EN RÉNOVATION ?
BOUWKUNDIG ERFGOED EN ENERGIEPRESTATIE: VERZOENBARE UITDAGINGEN?
FORMES URBAINES, TYPOLOGIE ET AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DU BÂTI ANCIEN BRUXELLOIS
DE BESCHERMDE HUIZEN VAN DE TUINWIJK LE LOGIS - FLORÉAL AANPASSINGEN AAN DE HUIDIGE ENERGIEEN COMFORTBEHOEFTEN
FINANCIËLE IMPACT VAN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN IN LE LOGIS - FLORÉAL
ANALYSE DES INCERTITUDES SUR DES SIMULATIONS THERMIQUES DYNAMIQUES DE LOGEMENTS ANCIENS CAS D’UN IMMEUBLE ET D’UNE MAISON EN RÉGION PARISIENNE
RISICO-ANALYSE VAN DE TOEPASSING VAN BINNENISOLATIE IN HISTORISCHE GEBOUWEN: CASE STUDY, DE VOORMALIGE VEEARTSENIJSCHOOL TE ANDERLECHT
IEDER ZIJN HUIS, RENOVATIE VAN EEN SOCIALE WOONTOREN
LA TOUR BRUNFAUT PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE DE DÉFINITION DES ENJEUX D’UNE RÉHABILITATION
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS DES PROJETS PLAGE PLAN LOCAL D’ACTIONS POUR LA GESTION ÉNERGÉTIQUE
LA CONTRIBUTION DU LABORATOIRE RÉNOVATION DU CSTC À L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE
RÉNOVATION DURABLE DE LA MAISON BRUXELLOISE : UN DÉFI POUR LES ARTISANS DU BÂTIMENT
CONCLUSIE
COLOFON

HANDELINGEN VAN DE STUDIEDAG - De energietoekomst van de Brusselse gebouwen: tussen bewaren en presteren - 11/12/2014

http://www.nxtbook.fr/newpress/BRUSSELS_URBAN_DEVELOPMENT/The_energy_future_of_existing_buildings_in_Brussels-11_12_2014
http://www.nxtbook.fr/newpress/BRUSSEL_STEDELIJKE_ONTWIKKELING/De_energietoekomst_van_de_Brusselse_gebouwen-11_12_2014
http://www.nxtbook.fr/newpress/BRUXELLES_DEVELOPPEMENT_URBAIN/L_avenir_energetique_du_bati_existant_bruxellois-11_12_2014
https://www.nxtbookmedia.com