HANDELINGEN VAN DE STUDIEDAG - De energietoekomst van de Brusselse gebouwen: tussen bewaren en presteren - 11/12/2014 - (Page 11)

L'AVENIR ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI EXISTANT BRUXELLOIS : ENTRE PERFORMANCE ET PRÉSERVATION DE ENERGIETOEKOMST VAN DE BRUSSELSE GEBOUWEN: TUSSEN BEWAREN EN PRESTEREN INLEIDENDE OPMERKINGEN In naam van de minister-president heet ik u van harte welkom op deze studiedag en dank ik u voor uw talrijke aanwezigheid. In mei 2013 keurde de Brusselse Regering het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing goed. Hiermee drukte ze de wens uit zich actief in te zetten om de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen terug te dringen en tegelijkertijd alle gezinnen in het Gewest betaalbare toegang tot energie te waarborgen. Dit Wetboek, dat op het Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan is gebaseerd, bevat onder meer de maatregelen die noodzakelijk zijn om de energie-efficiëntie van de openbare gebouwen te verbeteren en onze doelstellingen inzake de daling van het energieverbruik te bereiken, namelijk -30% uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 in vergelijking met 1990. Energiebesparing wordt meestal in verband gebracht met de bebouwing (residentieel en niet-residentieel), met de activiteiten van de tertiaire sector, met het transport. Wat de bebouwing betreft, blijkt de huisvestingssector een van de grote energieverslinders te zijn. Dat heeft uiteraard uiteenlopende redenen: slecht onderhoud van de gebouwen, verouderde technische installaties, gebrekkige isolatie, een te lage bezettings- of gebruiksgraad van de gebouwen... De combinatie van deze parameters kan een energiearmoede met een grote financiële en sanitaire impact veroorzaken, vooral voor bevolkingsgroepen die al economisch kwetsbaar zijn. Het vraagstuk van de energiebesparing in de bestaande bebouwing is cruciaal. Het Gewest beschikt al over een hele batterij instrumenten om de toestand te verbeteren: de vierjarenplannen van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, Duurzame Wijkcontracten, renovatiepremies, premies voor de verfraaiing van gevels, gesubsidieerde werken, mobiliteitsplannen. Maar talrijker betekent niet meteen doeltreffender: door de logge administratieve procedures, de lange wachttijden, de complexiteit van de maatregelen en het gebrek aan opvolging worden de verhoopte resultaten niet altijd bereikt. Daarom wenste de Regering bij het begin van haar regeerperiode "het stelsel van de renovatiepremies te evalueren en te wijzigen om deze in hoofdzaak te richten op de doelgroep die hieraan werkelijk behoefte heeft [...], alsook het stelsel van de renovatie- en de energiepremies te herevalueren [...] om beide maatregelen vervolgens samen te brengen. Het voorwerp van de huidige energiepremies wordt verplaatst van de passief- en lage-energiebouw voor nieuwe woningen naar energiebesparende werken." Deze herevaluatie zou het ook mogelijk moeten maken om optimaal rekening te houden met de architecturale en patrimoniale kwaliteit van ons Hoofdstedelijk Gewest. Er moet een evenwicht komen tussen erfgoedbehoud en energiebesparing. Onze werking moet streven naar dit evenwicht tussen de energieprestaties en het behoud van de bebouwing, en zulk een evenwicht is pas mogelijk als we rekening houden met de eigenheid van het oude stadsweefsel. Zo kunnen we gebouwen op een intelligente manier aanpassen om de energiekosten te verlagen zonder structurele onevenwichtigheden te veroorzaken die onze langetermijndoelstellingen in gevaar brengen. Door de stad te renoveren, door ons erfgoed op te waarderen, door in het stedelijke weefsel in te grijpen, door de levensomstandigheden te verbeteren, kiezen we resoluut voor een langetermijnbeleid. Uiteraard zullen we daartoe zware inspanningen moeten leveren; de opdracht is complex, er zijn tal van betrokken partijen en de middelen zijn beperkt. Maar erfgoedbehoud en energiebesparing zijn wel degelijk met elkaar te verzoenen, en er zijn talrijke bruggen tussen beide. We kunnen tot gemeenschappelijke denksporen komen door discussies op gang te brengen, door de verschillende stakeholders samen te brengen, door de problemen duidelijk te omschrijven, door het debat over de uitdagingen aan te gaan. Om aan deze complexe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, zullen we bij onze medeburgers een sensibiliseringscampagne en horizontaal overleg moeten voeren. De besturen en de verenigingen hebben daarin een essentiële rol te spelen. Ik dank u voor uw aandacht en wens u nog een vruchtbare dag vol boeiende debatten en ideeën toe. Bety Waknine Adjunct-kabinetschef, Kabinet van Minister-President Rudi Vervoort 11

Inhoudsopgave invoer voor de digitale versie van HANDELINGEN VAN DE STUDIEDAG - De energietoekomst van de Brusselse gebouwen: tussen bewaren en presteren - 11/12/2014

INHOUD
EDITO
WELKOMSTWOORD
INLEIDENDE OPMERKINGEN
QUELLES EXIGENCES PEB EN RÉNOVATION ?
BOUWKUNDIG ERFGOED EN ENERGIEPRESTATIE: VERZOENBARE UITDAGINGEN?
FORMES URBAINES, TYPOLOGIE ET AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DU BÂTI ANCIEN BRUXELLOIS
DE BESCHERMDE HUIZEN VAN DE TUINWIJK LE LOGIS - FLORÉAL AANPASSINGEN AAN DE HUIDIGE ENERGIEEN COMFORTBEHOEFTEN
FINANCIËLE IMPACT VAN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN IN LE LOGIS - FLORÉAL
ANALYSE DES INCERTITUDES SUR DES SIMULATIONS THERMIQUES DYNAMIQUES DE LOGEMENTS ANCIENS CAS D’UN IMMEUBLE ET D’UNE MAISON EN RÉGION PARISIENNE
RISICO-ANALYSE VAN DE TOEPASSING VAN BINNENISOLATIE IN HISTORISCHE GEBOUWEN: CASE STUDY, DE VOORMALIGE VEEARTSENIJSCHOOL TE ANDERLECHT
IEDER ZIJN HUIS, RENOVATIE VAN EEN SOCIALE WOONTOREN
LA TOUR BRUNFAUT PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE DE DÉFINITION DES ENJEUX D’UNE RÉHABILITATION
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS DES PROJETS PLAGE PLAN LOCAL D’ACTIONS POUR LA GESTION ÉNERGÉTIQUE
LA CONTRIBUTION DU LABORATOIRE RÉNOVATION DU CSTC À L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE
RÉNOVATION DURABLE DE LA MAISON BRUXELLOISE : UN DÉFI POUR LES ARTISANS DU BÂTIMENT
CONCLUSIE
COLOFON

HANDELINGEN VAN DE STUDIEDAG - De energietoekomst van de Brusselse gebouwen: tussen bewaren en presteren - 11/12/2014

http://www.nxtbook.fr/newpress/BRUSSELS_URBAN_DEVELOPMENT/The_energy_future_of_existing_buildings_in_Brussels-11_12_2014
http://www.nxtbook.fr/newpress/BRUSSEL_STEDELIJKE_ONTWIKKELING/De_energietoekomst_van_de_Brusselse_gebouwen-11_12_2014
http://www.nxtbook.fr/newpress/BRUXELLES_DEVELOPPEMENT_URBAIN/L_avenir_energetique_du_bati_existant_bruxellois-11_12_2014
https://www.nxtbookmedia.com